fbpx
TOMASZ SĘK, MBA (IESE)

 • Doradca biznesowy, strateg biznesowy, analityk, trener, ekonomista, niewykonujący zawodu prawnik.
 • Zwią­za­ny z bran­żą usług prawnych od 2004 roku.
 • Współpracował do tej pory z ponad 160 kancelariami prawnymi w Polsce w zakresie doradztwa biznesowego.
 • Ma doświadczenie w rolach biznesowych (zarządzanie, finanse, kontrolling, marketing, BD, HR, rekrutacja) zebrane jako doradca oraz in-house consultant, interim manager w różnych kancelariach prawnych w Polsce.
 • Używa narzędzia ułatwiające funkcjonowanie w środowisku pracy, odkrywanie talentów osobistych i zespołowych, jak np. Gallup,  FRIS® (uprawnienia trenerskie nr: 332), czy Facet5® (uprawnienia nr: 53643).
 • Re­ali­zu­je pro­jek­ty do­rad­cze oraz bie­żą­ce do­radz­two dla prawników i kancelarii prawnych.
 • Pracuje ze wspól­ni­kami za­rzą­dza­ją­cymi, za­rzą­dami, komitetami zarządzającymi oraz radami  lub komitetami wspól­ni­ków kan­ce­la­rii prawnych.
 • Doradza także prawnikom-solistom – prowadzącym jednoosobowe kancelarie prawne.
 • Realizuje warsztaty i szko­le­nia w kan­ce­la­riach prawnych i innych przedsiębiorstwach.
 • Prowadzi procesy rekrutacyjne i diagnostyczne kandydatów dla kancelarii prawnych.
 • Pasjonat Excela w praktyce.
 • Ab­sol­went pro­gra­mu stu­diów me­ne­dżer­skich MBA na IESE Bu­si­ness Scho­ol w Bar­ce­lo­nie uzna­ne­go przez „The Eco­no­mist” i The Financial Times za program w światowej czołówce top-10 na świecie.
 • Ab­sol­went Stu­dium Po­dy­plo­mo­we­go Za­rzą­dza­nia Przed­się­bior­stwa­mi na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym w Po­zna­niu. Autor pracy z dzie­dzi­ny za­rzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go w za­kre­sie stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej kan­ce­la­rii praw­nej.
 • Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 • Używa język angielski i hiszpański.
 • Profil osobisty na LinkedIn Tomasz Sęk