fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH
NAVEO

1. Administratorem danych osobowych użytkowników i usługobiorców Serwisu jest NAVEO CONSULTING Sęk spółka jawna, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472769, NIP 7792415280, REGON 302502104, e-mail: biuro@naveo.pl.

2. Dane osobowe użytkowników/usługobiorców przetwarzane są w celu:

a) prowadzenia Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania – dlatego, że wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Naveo, jakimi jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania własnej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
b) prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu – dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest usługobiorca lub do podjęcia działań na żądanie usługobiorcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Naveo – dlatego, że wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Naveo, jakimi jest marketing bezpośredni produktów/usług Naveo (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz motyw 47 RODO)
W przypadku, gdy użytkownik/usługobiorca wyraził zgodę na kontakt marketingowy ze strony Naveo, przetwarzamy dane na potrzeby takiego kontaktu na podstawie zgody użytkownika/usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług oferowanych w Serwisie wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu służącym do skorzystania z danej usługi lub zamówienia jej. W takich przypadkach niepodanie danych uniemożliwia skorzystania z usługi.

4. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników, jak i usługobiorców Serwisu. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.

5. Administrator na stronie internetowej stosuje pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania ze strony. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na jakich administrator stosuje pliki cookies i podobne technologie można znaleźć w Polityce Cookies.

6. Jeśli użytkownik/usługobiorca zapisuje się na Newsletter – jego dane są przechowywane przez okres, przez jaki jest zapisany, do czasu wyrejestrowania się z Newslettera. Na potrzeby realizacji usług dostawy dane przechowywane są przez okres realizacji umowy. Po ww. okresie dane będą przechowywane dlatego, że zgodnie z przepisami o rachunkowości administrator ma obowiązek przechowywać dokumentację rozliczeniową przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do świadczenia i rozliczenia usług. Dane przetwarzane w bazie marketingowej administrator przechowujemy przez cały okres, kiedy użytkownik/usługobiorca jest klientem lub potencjalnym klientem administratora oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestał być klientem lub potencjalnym klientem (zaprzestał korzystać z usług lub nie wyraził zainteresowania nimi).

7. Użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych, w tym ich aktualizacji;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przeniesienia danych osobowych;
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu.

8. Obok powyżej wskazanych praw, użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego produktów/usług Naveo.

9. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust. 7-8 powyżej, wystarczy, że użytkownik/usługobiorca skontaktuje się z Administratorem np. na adres e-mail: biuro@naveo.pl.

10. Użytkownikom oraz usługobiorcom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznaje się za naruszające prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domaga. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane osobowe użytkowników/usługobiorców mogą być ujawniane wspierającym nas podmiotom współpracującym z nami np. przy prowadzeniu Newslettera czy usługach doradczych, w tym księgowych, dostawcom narzędzi teleinformatycznych oraz marketingowych, w tym hostingu, naszym podwykonawcom w procesie Państwa obsługi.

12. Przy przetwarzaniu danych użytkowników/usługobiorców do celów marketingu bezpośredniego Administrator chce prowadzić kontakt i oferować produkty oraz usługi dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkowników/usługobiorców. Aby było to możliwe, Administrator dokonuje profilowania, które jednak w żadnym przypadku ma wpływu na prawa lub wolności użytkowników/usługobiorców ani w inny podobny sposób na nich nie wpływa.

13. Przy prowadzeniu serwisu Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza ww. terytorium. Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, a więc:

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Wyjątkowo do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy może dochodzić:
c) jeśli użytkownik/usługobiorca, poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niego wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyrazi na nie zgodę;
d) jeśli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Naveo a usługobiorcą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie przyszłego usługobiorcy;
e) jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w użytkownika/usługobiorcy pomiędzy Naveo a inną osobą fizyczną lub prawną;
f) gdy przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;
g) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
Użytkownik/usługobiorca może uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z administratorem z użyciem danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 powyżej.

14. Administrator danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmiany techniczne Serwisu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Serwisu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu oraz jego usług.