fbpx

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI PROFILU NAVEO NA LINKEDIN


I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu społecznościowego LinkedIn odwiedzających profil naszej firmy pod adresem https://www.linkedin.com/company/naveo-consulting/ oraz https://www.linkedin.com/in/sektomasz/ jest Naveo Consulting Sęk sp. j. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000472769, NIP: 7792415280, dalej również: Naveo lub  Administrator.


II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna


1. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) w celu:


1) umożliwienia nam kontaktu w ramach profilu Naveo na LinkedIn – gdy klikniesz „Obserwuj” na naszej stronie firmowej, będziesz aktywny na naszym profilu np. będziesz komentować, udostępniać lub zamieszczać posty, napiszesz do nas wiadomość prywatną –  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] –  co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Naveo, do czasu wniesienia sprzeciwu,


2) obrony przed roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – przez okres przedawnienia roszczeń wskazany we właściwych przepisach prawa,

3) marketingu bezpośredniego produktów lub usług Naveo – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Naveo jakim jest m.in. dbanie o wizerunek firmy [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z motywem 47 RODO) – do czasu wniesienia sprzeciwu,

4) przekazywania treści marketingowych drogą elektroniczną przez Naveo [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne i art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną] – w przypadku wyrażenia osobnej zgody, do czasu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym momencie, lecz nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed takim cofnięciem,

5) tworzenia zestawień, staty­styk i/lub analiz na potrzeby wewnętrzne Naveo [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Naveo, do czasu uwzględnienia przez Naveo uzasadnionego sprzeciwu albo wniesienia sprzeciwu,

6) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Naveo [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO] – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa,

7) wskazanym zgodnie z odrębnie udzieloną nam zgodą [art. 6 ust. 1 lit a) RODO] – w zakresie i celu tam wskazanym, do czasu jej ewentualnego cofnięcia (można to zrobić w dowolnej chwili), co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania sprzed wycofania zgody.

2. Dane osobowe są podawane na zasadach dobrowolności. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia danej usługi.

III. Odbiorcy danych


1. Odbiorcami danych mogą być podmioty lub osoby współpracujące z nami w zakresie realizowania celów, wskazanych w pkt. II powyżej. Odbiorcą danych jest w szczególności LinkedIn Ireland Unlimited Company. Informacje dotyczące danych przetwarzanych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company można znaleźć tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?, https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/89878

2. W przypadku przekazywania przez Administratora danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), korzystania z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza EOG lub które mogą przechowywać dane poza EOG, (Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych), administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony (np. przewidziane w art. 46 RODO) w celu zabezpieczenia takiego przekazania danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać kontaktując się z Administratorem. Więcej informacji w zakresie przekazywania danych z Unii Europejskiej, EOG i Szwajcarii można znaleźć tutaj:


https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62548/przekazywanie-danych-z-unii-europejskiej-europejskiego-obszaru-gospodarczego-i-szwajcarii.

IV. Państwa uprawnienia

1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.
2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


V. Sprzeciw

Oprócz a uprawnień wskazanych w pkt. IV powyżej, ma Pan/i także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego przez Naveo.

VI. Skarga

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących jest niezgodne z prawem.

VII. LinkedIn i Naveo – również jako osobni administratorzy danych osobowych

Niektóre usługi w ramach LinkedIn mogą oferować zintegrowany podgląd i eksport danych osobowych członków LinkedIn, do których Naveo jako klient LinkedIn może mieć już dostęp na stronie LinkedIn — LinkedIn.com, zgodnie z ustawieniami prywatności tych członków.

Do celów RODO, w przypadku eksportu danych osobowych zleconego przez członka lub w przypadku gdy Naveo ma już dostęp do tych danych osobowych, zarówno Naveo, jak i LinkedIn będą niezależnymi administratorami danych osobowych uzyskanych pierwotnie w ramach usług LinkedIn.

W takich przypadkach zarówno LinkedIn, jak i Naveo występują w roli administratorów danych w odniesieniu do posiadanych przez nich kopii danych osobowych.

Każda ze stron — w zakresie, w jakim wraz z drugą stroną pełni rolę administratora, zgodnie z definicją tego terminu zawartą w obowiązujących Wymogach w Zakresie Ochrony Danych — będzie w odniesieniu do danych osobowych zasadnie współpracować z drugą stroną w celu umożliwienia wykonywania praw dotyczących ochrony danych, określonych w RODO oraz innych Wymogach w Zakresie Ochrony Danych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/l/dpa