REGULAMIN SERWISÓW INTERNETOWYCH

NAVEO

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem serwisów internetowych prowadzonych pod marką NAVEO, w tym serwisu naveo.pl, jest NAVEO CONSULTING Sęk sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-153), ul. Szlak 77/222, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472769, NIP 7792415280, REGON 302502104.
 2. Regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, w tym z usług oferowanych przez Serwis, takich jak:
 3. Newsletter;
 4. udostępnianie Publikacji, a także oferowanie i przyjmowanie zamówień na Publikacje.
 5. Serwis kierowany jest do użytkowników korzystających z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a korzystanie to ma charakter zawodowy. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów. Nie jest możliwe korzystanie z usług oferowanych przez Serwis w charakterze konsumenta. Niemniej jednak, gdyby zdarzyło się, że korzystanie ma miejsce w charakterze konsumenta, w przypadku rozbieżności postanowień regulaminu z Ustawą o Prawach Konsumenta – stosuje się w pierwszej kolejności Ustawę.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich produktów, oprogramowania, wgranych danych lub usług, w tym udostępnianych Publikacji, podlega warunkom umowy pomiędzy Usługobiorcą a Naveo, której treść wyznacza niniejszy Regulamin.

§ 2. Definicje

Pojęciom napisanym w niniejszym regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

a) Newsletter – list elektroniczny, który może być wysyłany przez Naveo do Usługobiorcy, bezpłatnie i za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać w szczególności informacje z zakresu marketingu prawa oraz informacje handlowe;

b) Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

c) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

d) Serwis – każdy z serwisów internetowych prowadzonych przez Naveo, w tym serwis działający pod adresem naveo.pl, jak i pozostałe należące do Naveo strony internetowe;

e) Naveo – NAVEO CONSULTING Sęk spółka jawna, Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472769, NIP 7792415280, REGON 302502104, będąca właścicielem i administratorem Serwisu, e-mail: biuro@naveo.pl;

f) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

g) Usługobiorca – użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą, korzystający z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, co ma dla niego charakter zawodowy, który korzysta z Serwisu i oferowanych w nim usług;

h) Publikacje – wszelkie treści oraz opracowania tekstowe lub graficzne, a także programy komputerowe, które są udostępniane lub oferowane przez Naveo za pośrednictwem Serwisu;

i) Publikacje Płatne – Publikacje udostępniane lub oferowane przez Naveo odpłatnie do pobrania przez Usługobiorcę lub korzystania z nich przez Usługobiorcę za pomocą Serwisu;

j) Publikacje Nieodpłatne – Publikacje udostępniane lub oferowane przez Naveo nieodpłatnie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, do pobrania przez Usługobiorcę lub korzystania z nich przez Usługobiorcę za pomocą Serwisu, mogące zawierać np. wyciągi lub wersje demonstracyjne Publikacji Płatnych, treści szkoleniowe, treści handlowe lub inne podobne treści.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis to:
  a) komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
  b) przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
  c) posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail – wymagane dla Usługobiorców.
 2. Naveo informuje, że strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także – za zgodą Usługobiorcy – w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Do celów analitycznych na podstawie ogólnych i anonimowych danych statystycznych Serwis używa narzędzi Google Analytics. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

§ 4. Treść Serwisu i Newsletter

 1. Przeglądanie powszechnie dostępnej treści Serwisu nie wymaga rejestrowania się lub logowania w Serwisie.
 2. Każdemu użytkownikowi odwiedzającemu Serwis przysługuje prawo do zapisania się do Newslettera, jeśli w Serwisie taka opcja jest udostępniona.
 3. W celu zapisania się do Newslettera Usługobiorca obowiązany jest wykonać następujące czynności:
  a) wpisać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie swój adres e-mail, na który Usługobiorca chce otrzymywać Newsletter, a także podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko;
  b) zaakceptować Regulamin;
  c) kliknąć link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zapisania się oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisania się do Newslettera.
 4. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zapisanie się Usługobiorcy do Newslettera.
 5. Usługobiorca może zapisać również do Newslettera przy okazji zamawiania innej usługi dostępnej w Serwisie, w tym zwłaszcza przy okazji zamawiania Publikacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zawierającego zgodę na kontakt marketingowy na podany adres e-mail ze strony Naveo. W przypadku Publikacji Nieodpłatnych zapisanie się do Newslettera jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do Publikacji. W takiej sytuacji, poza zaznaczeniem odpowiedniego okienka zgodnie z powyższym, Usługobiorca musi również kliknąć link zgodnie z ust. 3 lit. d) powyżej.
 6. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 7. W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę, zgodnie z ust. 3 pkt d) powyżej w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza, dane podane przez Usługobiorcę na potrzeby zapisania się do Newslettera zostaną automatycznie usunięte. Aktywowanie linku po upływie wyżej przepisanego terminu pozostanie bezskuteczne.
 8. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3 lub ust. 5 powyżej.
 9. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z usługi Newsletter przesyłając w tym zakresie np. e-mail na adres: biuro@naveo.pl lub przesyłając pisemne oświadczenie na adres Naveo.
 10. Usługobiorca może również zrezygnować z usługi Newsletter wybierając odpowiedni link w treści Newslettera.
 11. Korzystanie z usługi Newsletter nie podlega opłacie.

§ 5. Publikacje

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorcy mogą uzyskiwać dostęp do Publikacji oferowanych przez Naveo. Uzyskanie dostępu do Publikacji odbywa się poprzez pobranie jej bezpośrednio ze strony Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej Usługobiorcy lub poprzez przesłanie Publikacji przez Naveo na adres e-mail Usługobiorcy, względnie poprzez przesłanie przez Naveo na adres e-mail indywidualnego linku do pobrania Publikacji.
 2. Publikacje udostępniane przez Serwis dzielą się na Publikacje Nieodpłatne lub Publikacje Odpłatne.

§ 6. Publikacje Nieodpłatne

 1. W celu uzyskania dostępu do Publikacji Nieodpłatnej Usługobiorca obowiązany jest wejść w zakładkę dotyczącą tej Publikacji i zamówić taki dostęp, czyli spełnić następujące warunki:
  a) podać odpowiednie dane w formularzu, tj. swój adres e-mail właściwy do otrzymania Publikacji lub linku do niej, imię, nazwisko, nazwę Kancelarii;
  b) zapisać się do Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zawierającego zgodę na kontakt marketingowy na podany adres e-mail ze strony Naveo;
  c) zaakceptować Regulamin;
  d) kliknąć link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia Publikacji Nieodpłatnej, w tym zapisania się do Newslettera oraz weryfikacji poprawności informacji podanych w zamówieniu.
 2. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 umożliwi uzyskanie dostępu do Publikacji Nieodpłatnej.
 3. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Usługobiorca otrzyma możliwość pobrania Publikacji Nieodpłatnej wprost ze strony Serwisu lub otrzyma Publikację Nieodpłatną na swój adres e-mail, względnie otrzyma na adres e-mail link do pobrania Publikacji.
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku braku kliknięcia linku przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 3 pkt d) powyżej w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte. Aktywowanie linku po upływie wyżej przepisanego terminu pozostanie bezskuteczne.

§ 7. Publikacje Odpłatne

 1. W celu uzyskania dostępu do Publikacji Odpłatnej Usługobiorca obowiązany jest wejść w zakładkę dotyczącą tej Publikacji i zamówić taki dostęp, czyli spełnić następujące warunki:
  a) podać odpowiednie dane w formularzu, w tym dane do faktury, tj. m.in. swój adres e-mail właściwy do otrzymania Publikacji lub linku do niej, imię, nazwisko, nazwę Kancelarii;
  b) zaakceptować Regulamin;
  c) kliknąć link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia Publikacji Odpłatnej oraz weryfikacji poprawności informacji podanych w zamówieniu.
  d) dokonać płatności za Publikację Odpłatną na podstawie faktury pro forma przesłanej elektronicznie na adres e-mail Usługobiorcy w terminie i na rachunek bankowy tam wskazany;
  e) w ciągu 24 h od zaksięgowania płatności Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail zamówioną Publikację Odpłatną lub link do jej pobrania.
 2. W przypadku braku otrzymania Publikacji Odpłatnej w terminie określonym w ust. 1 powyżej Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Naveo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@naveo.pl.
 3. Wszystkie ceny Publikacji Odpłatnych wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres e-mail podany przy zamówieniu Publikacji Odpłatnej.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Ochronie prawnoautorskiej podlegają wszelkie utwory zamieszczone przez Naveo w Serwisie lub oferowane za pośrednictwem Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących utworów:
  a) treści ogólnodostępne zawarte w Serwisie dla wszystkich jego użytkowników;
  b) poszczególne wydania Newslettera;
  c) Newsletter jako utwór zbiorowy;
  d) Publikacje;
  e) inne elementy takie, jak: zdjęcia, multimedia umieszczone w Serwisie, Newsletterze, Publikacjach.
 2. Naveo, udostępniając Usługobiorcy Newsletter lub Publikacje udziela mu licencji niewyłącznej uprawniającej do korzystania odpowiednio z Newslettera lub Publikacji, jak i z jakichkolwiek ich części w ramach własnego użytku Usługobiorcy na potrzeby związane z zarządzaniem prowadzonym przez Usługobiorcę przedsiębiorstwem lub wykonywaniem przez niego zawodu. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje następujące pola eksploatacji:
  a) zapisanie i przechowywanie Newslettera lub Publikacji w pamięci urządzenia Usługobiorcy, a także umieszczanie w wykorzystywanej wyłącznie przez Usługobiorcę przestrzeni serwerowej służącej do przechowywania danych w ramach usług chmurowych, a także w sieciach wewnętrznych Usługobiorcy typu Intranet;
  b) uruchamianie Newslettera lub Publikacji na urządzeniu Usługobiorcy i korzystanie z Newslettera lub Publikacji przez Usługobiorcą Licencjobiorcę – wyłącznie na potrzeby związane z zarządzaniem prowadzonym przez Usługobiorcę przedsiębiorstwem lub wykonywaniem przez niego zawodu.W odniesieniu do poszczególnych Publikacji Naveo może udzielenie licencji na czas określony. W takim przypadku stosowna informacja podawana jest w opisie Publikacji.
 3. W ramach udzielanej licencji Usługobiorca nie może dokonywać czynności innych niż opisane powyżej, w tym nie może w żaden sposób udostępniać Newslettera lub Publikacji jakiejkolwiek innej osobie trzeciej. Za osoby trzecie nie uważa się pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), jeśli mieliby oni korzystać z Newslettera lub Publikacji wyłącznie na ww. polach eksploatacji. Usługobiorca nie może również zmieniać, dekompilować lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w Newsletter lub Publikację albo ich elementy, a także tworzyć opracowań Newslettera lub Publikacji.
 4. Usługobiorca ponosi względem Naveo pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu przez jego pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia).

§ 9. Naruszenie warunków korzystania z Serwisu

 1. Za przypadki naruszenia warunków korzystania z Serwisu uznaje się w szczególności:
  a) naruszenie autorskich praw majątkowych Naveo lub autorskich praw osobistych autorów, w tym naruszenie zakresu udzielonej licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu;
  b) naruszenie dóbr osobistych innych Usługobiorców lub osób trzecich za pośrednictwem Serwisu;
  c) naruszenie norm moralnych lub społecznych, w tym zasad współżycia społecznego poprzez swoje wypowiedzi lub działania w ramach Serwisu;
  d) dystrybucja pod jakimkolwiek tytułem całości lub części Newslettera lub Publikacji zamieszczonych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody Naveo, w tym wyrażonej mailowo;
  e) posługiwanie się treściami zawartymi w Newsletterze lub Publikacji w ramach prowadzonych przez siebie usług szkoleniowych bez uprzedniej wyraźnej zgody Naveo;
  f) zmienianie jakiejkolwiek części Serwisu;
  g) uzyskiwanie dostępu do treści Serwisu przy pomocy technologii lub środków innych niż te udostępnione bezpośrednio przez Serwis w ramach funkcjonalności Serwisu;
  h) omijanie lub blokowanie lub zakłócanie działania elementów zabezpieczenia Serwisu w inny sposób, jak również podejmowanie takich prób;
  i) używanie lub wprowadzanie zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do Internetu, które uzyskują dostęp do treści Serwisu w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Serwisu w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
  j) zbieranie danych osobowych innych Usługobiorców Serwisu.
 2. Niezależnie od powyższych postanowień Naveo niniejszym informacyjnie podaje, że:
  a) zamieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste innych Usługobiorców lub osób trzecich może zostać również uznane za popełnienie czynu zabronionego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego (np. przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 Kodeksu karnego). Podobnie przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 115 Prawa autorskiego;
  b) w przypadku podejrzenia, że dany Usługobiorca w ramach korzystania z Serwisu dopuścił się popełnienia czynu zabronionego lub też naruszył prawa osób trzecich, Naveo może zostać zobowiązana przez właściwe organy do przekazania numeru IP oraz innych danych osobowych Usługobiorcy dopuszczającego się takiego czynu.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. W przypadku, gdy działania Usługobiorcy naruszają postanowienia Regulaminu, w tym stanowią przypadki naruszenia, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, Naveo może:
  a) zaprzestać na czas określony lub nieokreślony wysyłania Newslettera na adres mailowy Usługobiorcy;
  b) odmówić udostępniania Publikacji.
 2. Usługobiorcy i użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Naveo i osób trzecich za działania stanowiące naruszenie niniejszego Regulaminu.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne i zgłaszanie nadużyć

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na adres biuro@naveo.pl lub pisemnie na adres Naveo.
 2. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na adres biuro@naveo.pl lub pisemnie na adres Naveo.
 3. Naveo będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Naveo, zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej.
 4. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.
 5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego/wyjaśniającego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§ 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych
(nie dotyczy nabywania Publikacji)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (wysyłanie Newslettera) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając np. e-mail o treści „rezygnuję z Newslettera” na adres: biuro@naveo.pl lub przesyłając pisemne oświadczenie na adres Naveo.
 3. Usługobiorca może również zrezygnować z usługi Newsletter wybierając odpowiedni link w treści Newslettera.
 4. Naveo, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji.
 5. Naveo ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 13. Zmiany Regulaminu

 1. Naveo zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych usług w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Usługobiorców.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Naveo poinformuje Usługobiorcę na 7 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail. zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja zmiany Regulaminu.
 4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z kwestii objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Naveo. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się, w razie gdyby jakiekolwiek roszczenia były podnoszone przez lub wobec konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie, m.in. za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.

 

=========================================================================

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH
NAVEO

1. Administratorem danych osobowych użytkowników i usługobiorców Serwisu jest NAVEO CONSULTING Sęk spółka jawna, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472769, NIP 7792415280, REGON 302502104, e-mail: biuro@naveo.pl.

2. Dane osobowe użytkowników/usługobiorców przetwarzane są w celu:

a) prowadzenia Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania – dlatego, że wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Naveo, jakimi jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania własnej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
b) prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu – dlatego, że jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest usługobiorca lub do podjęcia działań na żądanie usługobiorcy przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) w celu marketingu bezpośredniego produktów/usług Naveo – dlatego, że wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Naveo, jakimi jest marketing bezpośredni produktów/usług Naveo (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz motyw 47 RODO)
W przypadku, gdy użytkownik/usługobiorca wyraził zgodę na kontakt marketingowy ze strony Naveo, przetwarzamy dane na potrzeby takiego kontaktu na podstawie zgody użytkownika/usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla celów korzystania z usług oferowanych w Serwisie wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu służącym do skorzystania z danej usługi lub zamówienia jej. W takich przypadkach niepodanie danych uniemożliwia skorzystania z usługi.

4. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników, jak i usługobiorców Serwisu. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie formularza.

5. Administrator na stronie internetowej stosuje pliki cookies oraz inne podobne im technologie, dzięki którym dochodzi o zbierania i przetwarzania informacji dotyczących korzystania ze strony. Pliki cookies oraz podobne technologie przeważnie nie służą do zbierania informacji o konkretnej, możliwej do zidentyfikowania osobie. W niektórych przypadkach pozyskiwane przez nie informacje mogą jednak stanowić dane osobowe. Więcej informacji o szczegółowych zasadach, na jakich administrator stosuje pliki cookies i podobne technologie można znaleźć w Polityce Cookies.

6. Jeśli użytkownik/usługobiorca zapisuje się na Newsletter – jego dane są przechowywane przez okres, przez jaki jest zapisany, do czasu wyrejestrowania się z Newslettera. Na potrzeby realizacji usług dostawy dane przechowywane są przez okres realizacji umowy. Po ww. okresie dane będą przechowywane dlatego, że zgodnie z przepisami o rachunkowości administrator ma obowiązek przechowywać dokumentację rozliczeniową przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym doszło do świadczenia i rozliczenia usług. Dane przetwarzane w bazie marketingowej administrator przechowujemy przez cały okres, kiedy użytkownik/usługobiorca jest klientem lub potencjalnym klientem administratora oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestał być klientem lub potencjalnym klientem (zaprzestał korzystać z usług lub nie wyraził zainteresowania nimi).

7. Użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych, w tym ich aktualizacji;
c) żądania usunięcia danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przeniesienia danych osobowych;
f) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu.

8. Obok powyżej wskazanych praw, użytkownikom oraz usługobiorcom w każdej chwili przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego produktów/usług Naveo.

9. Aby skorzystać z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w ust. 7-8 powyżej, wystarczy, że użytkownik/usługobiorca skontaktuje się z Administratorem np. na adres e-mail: biuro@naveo.pl.

10. Użytkownikom oraz usługobiorcom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia należy podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać, jakie działanie uznaje się za naruszające prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domaga. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Dane osobowe użytkowników/usługobiorców mogą być ujawniane wspierającym nas podmiotom współpracującym z nami np. przy prowadzeniu Newslettera czy usługach doradczych, w tym księgowych, dostawcom narzędzi teleinformatycznych oraz marketingowych, w tym hostingu, naszym podwykonawcom w procesie Państwa obsługi.

12. Przy przetwarzaniu danych użytkowników/usługobiorców do celów marketingu bezpośredniego Administrator chce prowadzić kontakt i oferować produkty oraz usługi dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkowników/usługobiorców. Aby było to możliwe, Administrator dokonuje profilowania, które jednak w żadnym przypadku ma wpływu na prawa lub wolności użytkowników/usługobiorców ani w inny podobny sposób na nich nie wpływa.

13. Przy prowadzeniu serwisu Administrator korzysta z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z dostawców usług mogą przechowywać dane poza ww. terytorium. Ilekroć mogłoby dochodzić do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy, trafią one tam standardowo wyłącznie w ramach procedur i warunków wymaganych przepisami o ochronie danych osobowych, a więc:

a) do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
b) w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
Wyjątkowo do przekazywania danych użytkowników/usługobiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy może dochodzić:
c) jeśli użytkownik/usługobiorca, poinformowany o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niego wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyrazi na nie zgodę;
d) jeśli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Naveo a usługobiorcą lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na żądanie przyszłego usługobiorcy;
e) jeśli przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w użytkownika/usługobiorcy pomiędzy Naveo a inną osobą fizyczną lub prawną;
f) gdy przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego;
g) przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
Użytkownik/usługobiorca może uzyskać szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z administratorem z użyciem danych kontaktowych wskazanych w pkt 1 powyżej.

14. Administrator danych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmianę przepisów prawa, zmiany techniczne Serwisu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Serwisu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu oraz jego usług.