§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem i administratorem serwisów internetowych prowadzonych pod marką NAVEO, w tym serwisu naveo.pl, jest NAVEO CONSULTING Sęk sp. j. z siedzibą w Krakowie (31-153), ul. Szlak 77/222, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472769, NIP 7792415280, REGON 302502104.
 2. Regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, w tym z usług oferowanych przez Serwis, takich jak:
 3. Newsletter;
 4. udostępnianie Publikacji, a także oferowanie i przyjmowanie zamówień na Publikacje.
 5. Serwis kierowany jest do użytkowników korzystających z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a korzystanie to ma charakter zawodowy. Serwis nie jest przeznaczony dla konsumentów. Nie jest możliwe korzystanie z usług oferowanych przez Serwis w charakterze konsumenta. Niemniej jednak, gdyby zdarzyło się, że korzystanie ma miejsce w charakterze konsumenta, w przypadku rozbieżności postanowień regulaminu z Ustawą o Prawach Konsumenta – stosuje się w pierwszej kolejności Ustawę.
 6. Korzystanie z Serwisu oraz wszelkich produktów, oprogramowania, wgranych danych lub usług, w tym udostępnianych Publikacji, podlega warunkom umowy pomiędzy Usługobiorcą a Naveo, której treść wyznacza niniejszy Regulamin.

 

§ 2. Definicje

 

Pojęciom napisanym w niniejszym regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 1. Newsletter – list elektroniczny, który może być wysyłany przez Naveo do Usługobiorcy, bezpłatnie i za jego zgodą na podstawie złożonego wcześniej zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, na podany adres skrzynki poczty elektronicznej, który w swojej treści może zawierać w szczególności informacje z zakresu marketingu prawa oraz informacje handlowe;
 2. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
 4. Serwis – każdy z serwisów internetowych prowadzonych przez Naveo, w tym serwis działający pod adresem naveo.pl, jak i pozostałe należące do Naveo strony internetowe;
 5. Naveo – NAVEO CONSULTING Sęk spółka jawna, Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000472769, NIP 7792415280, REGON 302502104, będąca właścicielem i administratorem Serwisu, e-mail: biuro@naveo.pl;
 6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;
 7. Usługobiorca – użytkownik Serwisu będący przedsiębiorcą, korzystający z Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, co ma dla niego charakter zawodowy, który korzysta z Serwisu i oferowanych w nim usług;
 8. Publikacje – wszelkie treści oraz opracowania tekstowe lub graficzne, a także programy komputerowe, które są udostępniane lub oferowane przez Naveo za pośrednictwem Serwisu;
 9. Publikacje Płatne – Publikacje udostępniane lub oferowane przez Naveo odpłatnie do pobrania przez Usługobiorcę lub korzystania z nich przez Usługobiorcę za pomocą Serwisu;
 10. Publikacje Nieodpłatne – Publikacje udostępniane lub oferowane przez Naveo nieodpłatnie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, do pobrania przez Usługobiorcę lub korzystania z nich przez Usługobiorcę za pomocą Serwisu, mogące zawierać np. wyciągi lub wersje demonstracyjne Publikacji Płatnych, treści szkoleniowe, treści handlowe lub inne podobne treści.

§ 3. Wymagania techniczne

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis to:
 2. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;
 3. przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);
 4. posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail – wymagane dla Usługobiorców.
 5. Naveo informuje, że strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a także – za zgodą Usługobiorcy – w celach funkcjonalnych, statystycznych oraz marketingowych. Do celów analitycznych na podstawie ogólnych i anonimowych danych statystycznych Serwis używa narzędzi Google Analytics. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Serwis plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

 

 

 1. Przeglądanie powszechnie dostępnej treści Serwisu nie wymaga rejestrowania się lub logowania w Serwisie.
 2. Każdemu użytkownikowi odwiedzającemu Serwis przysługuje prawo do zapisania się do Newslettera, jeśli w Serwisie taka opcja jest udostępniona.
 3. W celu zapisania się do Newslettera Usługobiorca obowiązany jest wykonać następujące czynności:
 4. wpisać w odpowiednim formularzu dostępnym w Serwisie swój adres e-mail, na który Usługobiorca chce otrzymywać Newsletter, a także podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko;
 5. zaakceptować Regulamin;
 6. kliknąć link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zapisania się oraz weryfikacji poprawności informacji podanych podczas zapisania się do Newslettera.
 7. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zapisanie się Usługobiorcy do Newslettera.
 8. Usługobiorca może zapisać również do Newslettera przy okazji zamawiania innej usługi dostępnej w Serwisie, w tym zwłaszcza przy okazji zamawiania Publikacji, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zawierającego zgodę na kontakt marketingowy na podany adres e-mail ze strony Naveo. W przypadku Publikacji Nieodpłatnych zapisanie się do Newslettera jest warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do Publikacji. W takiej sytuacji, poza zaznaczeniem odpowiedniego okienka zgodnie z powyższym, Usługobiorca musi również kliknąć link zgodnie z ust. 3 lit. d) powyżej.
 9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 10. W przypadku braku aktywowania linku przez Usługobiorcę, zgodnie z ust. 3 pkt d) powyżej w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza, dane podane przez Usługobiorcę na potrzeby zapisania się do Newslettera zostaną automatycznie usunięte. Aktywowanie linku po upływie wyżej przepisanego terminu pozostanie bezskuteczne.
 11. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z Usługi, o których mowa w ust. 3 lub ust. 5 powyżej.
 12. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z usługi Newsletter przesyłając w tym zakresie np. e-mail na adres: biuro@naveo.pl lub przesyłając pisemne oświadczenie na adres Naveo.
 13. Usługobiorca może również zrezygnować z usługi Newsletter wybierając odpowiedni link w treści Newslettera.
 14. Korzystanie z usługi Newsletter nie podlega opłacie.

§ 5. Publikacje

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorcy mogą uzyskiwać dostęp do Publikacji oferowanych przez Naveo. Uzyskanie dostępu do Publikacji odbywa się poprzez pobranie jej bezpośrednio ze strony Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej Usługobiorcy lub poprzez przesłanie Publikacji przez Naveo na adres e-mail Usługobiorcy, względnie poprzez przesłanie przez Naveo na adres e-mail indywidualnego linku do pobrania Publikacji.
 2. Publikacje udostępniane przez Serwis dzielą się na Publikacje Nieodpłatne lub Publikacje Pł

§ 6. Publikacje Nieodpłatne

 1. W celu uzyskania dostępu do Publikacji Nieodpłatnej Usługobiorca obowiązany jest wejść w zakładkę dotyczącą tej Publikacji i zamówić taki dostęp, czyli spełnić następujące warunki:
 2. podać odpowiednie dane w formularzu, tj. swój adres e-mail właściwy do otrzymania Publikacji lub linku do niej, imię, nazwisko, nazwę Kancelarii;
 3. zapisać się do Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zawierającego zgodę na kontakt marketingowy na podany adres e-mail ze strony Naveo;
 4. zaakceptować Regulamin;
 5. kliknąć link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia Publikacji Nieodpłatnej, w tym zapisania się do Newslettera oraz weryfikacji poprawności informacji podanych w zamówieniu.
 6. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 umożliwi uzyskanie dostępu do Publikacji Nieodpłatnej.
 7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Usługobiorca otrzyma możliwość pobrania Publikacji Nieodpłatnej wprost ze strony Serwisu lub otrzyma Publikację Nieodpłatną na swój adres e-mail, względnie otrzyma na adres e-mail link do pobrania Publikacji.
 8. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzu. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 9. W przypadku braku kliknięcia linku przez Usługobiorcę zgodnie z ust. 3 pkt d) powyżej w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza, dane wprowadzone przez Usługobiorcę zostaną automatycznie usunięte. Aktywowanie linku po upływie wyżej przepisanego terminu pozostanie bezskuteczne.

§ 7. Publikacje Płatne

 1. W celu uzyskania dostępu do Publikacji Płatnej Usługobiorca obowiązany jest wejść w zakładkę dotyczącą tej Publikacji i zamówić taki dostęp, czyli spełnić następujące warunki:
 2. podać odpowiednie dane w formularzu, w tym dane do faktury, tj. m.in. swój adres e-mail właściwy do otrzymania Publikacji lub linku do niej, imię, nazwisko, nazwę Kancelarii;
 3. zaakceptować Regulamin;
 4. kliknąć link zawarty w e-mailu wysłanym automatycznie przez Serwis na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia Publikacji Płatnej oraz weryfikacji poprawności informacji podanych w zamówieniu.
 5. dokonać płatności za Publikację Płatną na podstawie faktury pro forma przesłanej elektronicznie na adres e-mail Usługobiorcy w terminie i na rachunek bankowy tam wskazany;
 6. w ciągu 24 h od zaksięgowania płatności Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail zamówioną Publikację Płatną lub link do jej pobrania.
 7. W przypadku braku otrzymania Publikacji Płatnej w terminie określonym w ust. 1 powyżej Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Naveo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@naveo.pl.
 8. Wszystkie ceny Publikacji Płatnych wyrażone są w złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 9. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres e-mail podany przy zamówieniu Publikacji Płatnej.

§ 8. Prawa autorskie

 1. Ochronie prawnoautorskiej podlegają wszelkie utwory zamieszczone przez Naveo w Serwisie lub oferowane za pośrednictwem Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących utworów:
 2. treści ogólnodostępne zawarte w Serwisie dla wszystkich jego użytkowników;
 3. poszczególne wydania Newslettera;
 4. Newsletter jako utwór zbiorowy;
 5. Publikacje;
 6. inne elementy takie, jak: zdjęcia, multimedia umieszczone w Serwisie, Newsletterze, Publikacjach.
 7. Naveo, udostępniając Usługobiorcy Newsletter lub Publikacje udziela mu licencji niewyłącznej uprawniającej do korzystania odpowiednio z Newslettera lub Publikacji, jak i z jakichkolwiek ich części w ramach własnego (wewnętrznego) niekomercyjnego użytku Usługobiorcy na potrzeby związane z zarządzaniem prowadzonym przez Usługobiorcę przedsiębiorstwem lub wykonywaniem przez niego zawodu, co ma dla Usługobiorcy charakter zawodowy. Licencja udzielona jest na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i obejmuje następujące pola eksploatacji:
 1. zapisanie techniką cyfrową i przechowywanie Newslettera w pamięci urządzenia Usługobiorcy, a także umieszczanie w wykorzystywanej wyłącznie przez Usługobiorcę przestrzeni serwerowej służącej do przechowywania danych w ramach usług chmurowych, a także wsieciach wewnętrznych Usługobiorcy typu Intranet;
 2. uruchamianie Newslettera na urządzeniu Usługobiorcy i korzystanie z Newslettera przez Usługobiorcą – wyłącznie na potrzeby własne.
 1. wielokrotne pobieranie, zapisanie techniką cyfrową jak i trwałe lub czasowe wprowadzanie, wyświetlanie, stosowane lub przechowywanie Publikacji w pamięci urządzenia Usługobiorcy lub w ramach wykorzystywanej wyłącznie przez Usługobiorcę przestrzeni serwerowej służącej do przechowywania danych w ramach usług chmurowych, a także wsieciach wewnętrznych Usługobiorcy typu Intranet;
 2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Publikacji w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, odtwarzania lub przechowywania Publikacji niezbędne jest jej zwielokrotnienie.
 3. W ramach udzielanej licencji Usługobiorca nie może dokonywać czynności innych niż opisane powyżej, w tym nie może w żaden sposób udostępniać Newslettera lub Publikacji jakiejkolwiek innej osobie trzeciej. Za osoby trzecie nie uważa się pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia), jeśli mieliby oni korzystać z Newslettera lub Publikacji Nieodpłatnej wyłącznie na ww. polach eksploatacji. Usługobiorca nie może również zmieniać, dekompilować lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w Newsletter lub Publikację albo ich elementy, a także tworzyć opracowań Newslettera lub Publikacji.
 4. W odniesieniu do poszczególnych Publikacji Naveo może udzielać licencji na czas określony, a w przypadku Publikacji Płatnych – również przypisywać daną Publikację do stanowiska/danego Usługobiorcy lub osób z nim współpracujących na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w tym warunkować cenę od liczby wykupionych dostępów. W takim przypadku stosowna informacja podawana jest np. w opisie Publikacji.
 5. W przypadku Publikacji Płatnych – po zaksięgowaniu przez Naveo płatności, Usługobiorcy zostaje przyznana licencja niewyłączna, uprawniająca do korzystania z danej Publikacji Płatnej, jak i z jakichkolwiek jej części, w ramach własnego (wewnętrznego) niekomercyjnego użytku Usługobiorcy na potrzeby związane z zarządzaniem prowadzonym przez Usługobiorcę przedsiębiorstwem lub wykonywaniem przez niego zawodu, co ma dla Usługobiorcy charakter zawodowy, bez ograniczeń terytorialnych, udzielona (w zależności od rodzaju danej Publikacji Płatnej) na czas określony lub nieokreślony, niezbywalna, bez prawa udzielania dalszej licencji, na korzystanie z publikacji, obejmująca pola eksploatacji wskazane w ust. 2 powyżej odnoszące się do Publikacji.
 6. Usługobiorca ponosi względem Naveo pełną odpowiedzialność prawną za naruszenie postanowień niniejszego paragrafu, w tym przez jego pracowników lub współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia).

§ 9. Naruszenie warunków korzystania z Serwisu

 1. Za przypadki naruszenia warunków korzystania z Serwisu uznaje się w szczególności:
 2. naruszenie autorskich praw majątkowych Naveo lub autorskich praw osobistych autorów, w tym naruszenie zakresu udzielonej licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu;
 3. naruszenie dóbr osobistych innych Usługobiorców lub osób trzecich za pośrednictwem Serwisu;
 4. naruszenie norm moralnych lub społecznych, w tym zasad współżycia społecznego poprzez swoje wypowiedzi lub działania w ramach Serwisu;
 5. dystrybucja pod jakimkolwiek tytułem całości lub części Newslettera lub Publikacji zamieszczonych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody Naveo, w tym wyrażonej mailowo;
 6. posługiwanie się treściami zawartymi w Newsletterze lub Publikacji w ramach prowadzonych przez siebie usług szkoleniowych bez uprzedniej wyraźnej zgody Naveo;
 7. zmienianie jakiejkolwiek części Serwisu;
 8. uzyskiwanie dostępu do treści Serwisu przy pomocy technologii lub środków innych niż te udostępnione bezpośrednio przez Serwis w ramach funkcjonalności Serwisu;
 9. omijanie lub blokowanie lub zakłócanie działania elementów zabezpieczenia Serwisu w inny sposób, jak również podejmowanie takich prób;
 10. używanie lub wprowadzanie zautomatyzowanego systemu (w tym między innymi robotów, automatów służących do pobierania plików) lub narzędzi służących do przeglądania zawartości w czasie braku dostępu do Internetu, które uzyskują dostęp do treści Serwisu w taki sposób, że wysyłają więcej zapytań do serwerów Serwisu w danym okresie niż w tym samym czasie mógłby wysłać człowiek przy wykorzystaniu publicznie dostępnej standardowej (tj. niezmodyfikowanej) przeglądarki;
 11. zbieranie danych osobowych innych Usługobiorców Serwisu.
 12. Niezależnie od powyższych postanowień Naveo niniejszym informacyjnie podaje, że:
 13. zamieszczanie w Serwisie treści naruszających dobra osobiste innych Usługobiorców lub osób trzecich może zostać również uznane za popełnienie czynu zabronionego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego (np. przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 Kodeksu karnego). Podobnie przywłaszczenie sobie autorstwa cudzego utworu stanowi przestępstwo, o którym mowa w art. 115 Prawa autorskiego;
 14. w przypadku podejrzenia, że dany Usługobiorca w ramach korzystania z Serwisu dopuścił się popełnienia czynu zabronionego lub też naruszył prawa osób trzecich, Naveo może zostać zobowiązana przez właściwe organy do przekazania numeru IP oraz innych danych osobowych Usługobiorcy dopuszczającego się takiego czynu.

§ 10. Odpowiedzialność

 1. W przypadku, gdy działania Usługobiorcy naruszają postanowienia Regulaminu, w tym stanowią przypadki naruszenia, o których mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu, Naveo może:
 2. zaprzestać na czas określony lub nieokreślony wysyłania Newslettera na adres mailowy Usługobiorcy;
 3. odmówić udostępniania Publikacji.
 4. Usługobiorcy i użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Naveo i osób trzecich za działania stanowiące naruszenie niniejszego Regulaminu.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne i zgłaszanie nadużyć

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Serwisu. Reklamacje zgłasza się pocztą elektroniczną na adres biuro@naveo.pl lub pisemnie na adres Naveo.
 2. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane w Serwisie przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się pocztą elektroniczną na adres biuro@naveo.pl lub pisemnie na adres Naveo.
 3. Naveo będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Naveo, zgodnie z ust. 1 lub 2 powyżej.
 4. Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.
 5. Zakończenie postępowania reklamacyjnego/wyjaśniającego nie wyłącza prawa do dochodzenia obrony swoich praw na drodze postępowania sądowego.

§ 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych
(nie dotyczy nabywania Publikacji)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (wysyłanie Newslettera) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera przesyłając np. e-mail o treści „rezygnuję z Newslettera” na adres: biuro@naveo.pl lub przesyłając pisemne oświadczenie na adres Naveo.
 3. Usługobiorca może również zrezygnować z usługi Newsletter wybierając odpowiedni link w treści Newslettera.
 4. Naveo, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji.
 5. Naveo ma prawo odstąpić od świadczenia Usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 13. Zmiany Regulaminu

 1. Naveo zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Serwisu, wprowadzenia nowych usług w Serwisie, lepszego zabezpieczenia interesów Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Usługobiorców.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Naveo poinformuje Usługobiorcę na 7 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail. Usługobiorca, który nie akceptuje zmiany Regulaminu obowiązany jest powiadomić o tym Naveo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@naveo.pl (co skutkuje rozwiązaniem umowy) oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po dniu uzyskania informacji o zmianie Regulaminu zostanie potraktowane jako akceptacja zmiany Regulaminu.
 4. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp. o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z kwestii objętych niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Naveo. Powyższego zastrzeżenia nie stosuje się, w razie gdyby jakiekolwiek roszczenia były podnoszone przez lub wobec konsumentów w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie, m.in. za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2020 r.